Dagsorden til onsdag d. 9. marts 2016

 

Dagsorden for menighedsrådsmøde
Onsdag D. 09-03-2016 Kl. 18:00


Mødelokalet v. Rørup Kirke
Gelstedvej 34, 5560 Aarup


1. Godkendelse af dagsorden

2. Referent og afbud

3. Meddelelser
 Formand
 Kasser/regnskabsfører
 Præst
 Kontaktperson
 Kirkeværge
 Aktivitetsudvalg
 Graver

4. Internet.

5. Næste møde.

6. Evt.

 

 

 

Referat for menighedsrådsmøde Torsdag d. 03-12-2015 Kl. 19:00

Tilstede: Nina Lykkegaard, Niels-Ivar Eriksen, H.P Hauge, Rikke Knudsen, Erik Larsen, Elo Skovhus Christensen

Gæster: Anders Drejfeldt, Annelise Hauge Madsen

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, ingen afbud

3. Meddelelser: 


 Formand:

- Nina forsøger at få kontakt med bygningssagkyndige Poul Edvard for et kirke- og kirkegårdssyn snarest.

- HP har været til formandsmøde – et godt møde med mange gode oplysninger og oplæg.


 Kasserer/:

- Intet at bemærke udover god økonomi.

 Præst:

-
Krybbespil: 50 konfirmander spiller d. 10. december 2015. Pølsevogn bestilt. Kraftstik opsættes ved graverhuset, telt opsættes. HP og Annelise henter tøj I Aarup kirke d. 10 december kl. 13, - transporterer til Sognelokalerne samme aften.

-Kyndelmisse 31. januar: ostebord i kirken.

22. december: Gløgg og æbleskiver, - HP koordinerer:

31. december: Champagne, kransekage og glas – HP koordinerer

 Kirkeværge:

-Intet at bemærke


Aktivitetsudvalg:

-Se under præstens meddelser


Graver:

-Færdig med grandækningen på kirkegården.

-Nina bestiller hovedrengøring af kirken inden jul.

4. Renovering af graverhus:

-To tilbud indhentet til renovering af graverhus. Tilbudene behandlet på mødet og beslutning truffet om det billigste tilbud.

5. Næste møde:

-       Ekstraordinært møde tirsdag d. 15. december kl. 17.30 – lukket møde

-       Ordinært møde, torsdag d. 7. januar kl. 19.00

6. Eventuelt:

Niels-Ivar har bestilt kalender til rådsmedlemmerne.

 


 

 

Referat for menighedsrådsmøde Tirsdag d. 8. september 2015 

Tilstede: Nina Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Erik Larsen, H.P Hauge, Rikke Knudsen, Elo Christensen

Gæster: Anders Drejfeldt, Niels Vestergaard

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, ingen afbud.
 3. Meddelelser 


Formand
 Landemode og stiftsdag 19. september 2015 – Niels-Ivar og Hans Peder deltager. Koncert d. 20. september: Vin serveres i våbenhu-set.  

Kasserer/regnskabsfører  Gennemgang og godkendelse af kvartals-rapport 01.01.2015-30.06.2015, - godkendt.

Præst
 Strukturmøde d. 10. September på stiftet – Rikke deltager i sparringsgruppen. Rådet fastholder det vedtagne på fællesrådsmødet med Aarup. Minikonfirmander og konfirmander opstarter i september.

Kirkeværge
 Kirkegårdens pasning er fremragende – stor ros til Anders.

Aktivitetsudvalg
 Høst: H.P sørger for mad og vin til Borgerhuset. MR mødes kl. 9.30 i Borgerhuset. Niels-Ivar henter nøgle.

Datoer: 29. November kl. 16.00 – 1.s.i advent, 10. December kl. 18.30 Krybbespil, 22.december kl. 19.00 Syng Julen ind, 31. December kl. 14.30 Nytår.

Graver: Forespørgsel om sundhedsforsikring – en drøftelse fandt sted. Reperation af kirkens dør snarest – Nina indhenter tilbud.

 1. Kontaktpersonsvedtægter: Standardvedtægterne vedtaget, - sommerferieønsker senest 1. marts.
 2. Rettelse af forretningsorden: Mødedatoer ændres fra onsdag til tirsdag.
 3. Kursus: H.P er bevilget deltagelse i kursus i “projektledelse”. Niels-Ivar deltager I temadagen “Kirken I by og på land”.
 4. Evt: samarbejde med lokalsamfundet drøftet. Næste møde 5. oktober kl. 19.00.    

 Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag d. 11. august 2015

 

1.  Dagsorden godkendt

2.   Afbud: Rikke Steen Knudsen, Erik Larsen, Niels Vestergaard.
     Referent: Nina Nielsen

3.   Meddelelser

 • Formand: Byggemøde med Lebæk, opstart af skurforøgelse Aug/sep.
 • Kasser/regnskabsfører: Har sendt kvartarsrapport, ser fint ud.
 • Præst: Ingen meddelelser.
 • Kirkeværge: En rolig sommer.
 • Aktivitetsudvalg: Høstgudstjeneste m/ voksenkor d. 13/9 kl 11:00, med
  efterfølgende frikadeller og kold kartoffelsalat i borgerhuset.
  Mozart koncert d. 20/9 kl 15:00.
 • Graver: Spørger til kalkning af tårn, kalkning er først på budget til næste
  år. Mht. restaurering af kirketårnet, skal budgettet først godkendes i
  provstiet, ved godkendelse kan projektet tidligst igangsættes i 2016.

4.   Kontaktpersonsvedtægter udsættes tir næste møde, da den ene
      kontaktperson ikke er tilstede.

5.   EVT: Mængde af gudstjenester i juli.
      Der er budgetmøde d. 27-08-2016 Vissenbjerg sognelokaler kl.19:00.
      Vi sender to repræsentanter.
      Der bliver opstartet kirke-skole tjeneste.
      Der er et kursus i projektledelse, sidst i oktober.
      Punktet sættes på næste møde.
      Der er stiftsdag i Odense d. 19-09-2016 kl. 10:30. Menighedsrådet er inviteret.
      Mødedatoer skal rettes til i menighedsrådsmøde vedtægterne.
     Hjemmesiden er ikke opdateret, vi vil rette henvendelse til webmasteren.

 

 


Referat af menighedsrådsmøde d. 10. juni  2015

 

1. Dagsorden Godkendt: Med indsættelse af nyt punkt 6. Mødedatoer frem til Nytår.
                                  Samt nyt punkt 7 evt.

 

2. Tilstede: Hans Peter Hauge; AnneLise Madsen; Niels-Ivar Eriksen;
                 Nina Nielsen; Elo Skovhus.

Afbud:        Rikke Steen Knudsen; Niels Vestergaard; Erik Larsen;
                  Anders Thomsen.

Referent:    Nina Nielsen.

 

3. Meddelelser:


• Formand: Informeret om strukturmødet.
                Syng julen ind er flyttet fra D. 16-12-15 til den 22-12-15.

• Kasser/regnskabsfører: Formand informeret om at der ikke er noget specielt i regnskab.


• Præst: Mailinfo: Præsten spørger til høstgudstjeneste d. 13. september kl.11:00, da der er              deadline til sogneforeningensblad d 15. juni.

• Høstgudstjeneste d. 13. september kl. 11:00 er godkendt.
   Menighedsrådet har besluttet at der efter gudstjenesten vil blive serveret Frikadeller og    kold kartoffelsalat i Rørup Borgerhus.
   Borgerhuset er bestilt.

• Kirkeværge: Kirkegården ser fin ud.

• Aktivitetsudvalg: Det var en god ide med morgenbrød og kaffe pinsedagsmorgen.                                          Fremadrettet vil vi gerne gøre dette til en tradition.
                           Halloween blev drøftet og det blev bestemt at vi tænker over hvad
                           det er vi gerne vil og punktet tages op på august mødet.

• Graver: Spørger om det er ok, at der kommer en og laver en gratis demonstration af
              en Egholmmaskine. Det må han gerne og hvis han finder en dato og melder
              ud til menighedsrådet, kommer vi og kigger med.

4. Da vi mangler den ene af kontaktpersonerne udsættes punktet til august.

5. Kirkegårdsvedtægter: Gennemgået og godkendt og sendes til godkendelse i Assens
                                   provstiudvalg.

6. Mødedatoerne vil fremadrettet forsøgt lagt 2.tirsdag i måneden frem til nytår.

• 1 møde bliver d.11. august kl 19:00 i Rørup.


7. EVT


• Referater på hjemmesiden.
• Flagstang.
• Sognetur.
• Ekskursion. 


 Referat Rørup menighedsrådsmøde 26. Maj 2015

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Høns Peter Hauge, Annelise
Hauge Madsen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

Dagsorden:


1.  Godkendelse af dagsorden og afbud: Godkendt, - afbud Erik Larsen og Elo Skovhus
    Christensen. Suppleant Arurelise lIauge Madsen indtræder i menighedsrådet som
    stedfortræder.

2.  Referent: Rikke Knudsen
    Gennemgang og godkendelse af budget 2016: Niels Vestergaard gennemgik
    det foreslåede budget 2016. Rerup menighedsråd har godkendt Budget 2016
    med fulgende påtegning: "Rørup sogns menighedsråd CVR-nr: 53919111'
    budget 2016,bidrag-budget afleveret d. 26-05-2015 -07.21"

Eventuelt: fremtidens medarbejdermøde drøftet. God pinsedag med morgenbrød i      
                våbenhuset. Næste møde er 10. Juni 2015.


 


Referat for menighedsrådsmøde Rørup sogn Onsdag d. 15. april 2015

Tilstede: Nina Nielsen, Erik Larsen, HP Hauge, Elo Christensen, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

Gæster: Anne-Lise Madsen, Niels Vestergaard, Anders D. Thomsen

 

 1. Kirkegårds rundvisning: fandt sted
 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 3. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent. Der er ingen afbud
 4. Meddelelser
 • Formand:

-       Spejderløb St. Bededag eftermiddag med DDS Skovdam – anmoder om adgang til Rørup kirke: Elo er tovholder.

-       Mozartkoncert i Rørup kirke i sensommeren 2016:  20. august eller 3. september

-       Udvidelse af graverskuret: svar fra Fredningsnævnet: ”Eksisterende redskabsskur bør lovliggøres” – HP og Nina arbejder videre med sagen.

-       Tilbud på parkeringsplads: Michael Løhde Nielsen’s tilbud på kr. 40.000 + moms godkendes.

-       Tilbud på redskabsskur: kr. 53.362,50, inkl. moms - derudover tillæg for afgravning af jord og lægning af fliser. Lebæks tilbud på 53.362,50 godkendes.

 • Kasser/regnskabsfører: Kvartalsrapport 01.01.15-31.03.15 gennemgået, godkendt og underskrevet.
 • Præst:
 • -Minikonfirmand en succes med 29 minikonfirmander

- konfirmandundervisning status quo

 • Kirkeværge: Intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg: Bededagsaften med pølsebord – tovholdere Niels-Ivar og HP.
 • Graver: Samarbejde-afløsning på graverdelen drøftet.
 1. Kirketårn: Der indhentes tilbud på midlertidig kalkning af tårnet til næste menigheds-rådsmøde. Menighedsrådet har af PU fået lov til at spare op til kalkning af kirken.
 2. Forretningsorden: Forretningsorden gennemgået og godkendt
 3. Kirkegårdsvedtægter: Udsættes til næste møde
 4. Kontaktpersonsvedtægter: Udsættes til næste møde
 5. Evt: Niels-Ivar er blevet delegeret til menighedsrådsforeningens landsmøde.

  


Mødereferat menighedsrådsmøde onsdag d. 11 marts 2015 i Graverhuset.

 

 

Til stede: Niels-Ivar Eriksen, Hans Peder Hauge, Elo Christensen, Nina Nielsen, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

Afbud: Erik Larsen

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent. Erik Larsen har meldt afbud.
    Annelise Madsen indtræder i rådet som suppleant for Erik Larsen.

3. Meddelser:

   Formand:

 • Graveren vil gerne deltage i MR-møde hvert kvartal - rådet finder det er en god ide.
 • Graveren vil gerne etablere affaldsplads, rådet finder at dette stilles i bero indtil skur og parkeringsplads er anlagt.
 • Kirkegårdsvandring med graveren 15. april kl. 18.00.
 • Ferieønsker sat i kalenderen.
 • Indledende budgetsamråd Assens provsti torsdag d. 19. marts.

Kasserer/regnskabsfører :

 • Regnskabet godkendt.
 • Rørup sogns menighedsråd, CVR-nr 53919111 regnskab 2014, afleveret d. 10.marts 2015 kl. 19.48.
 • Hans-Peder kontakter provstiet med henblik på mødedato med provstiudvalget.
 • Herefter forlod Niels Vestergaard mødet

Præst:

 • Gospel med konfirmander kl. 16.00 søndag - kr. 5000.
 • Minikonfirmander er godt begyndt

Kirkeværge:

 • Intet at bemærke

Kirkegårdsvedtægteme gennemgåes på næste møde

Aktivitetsudvalg:

 • Store bededag 30. april - Pølsebord i kirken - Niels-Ivar bager brød.
 • Pølsebordet bestilles - Nina.

4. Forretningsorden:

Punktet udsættes til næste møde til drøftelse.

5. Eventuelt:

 • Tak for opmærksomheden til fødselsdagen fra Hans Peder.
 • Indkøb af påskeæg til påskedagene - Rikke

Referat Rørup menighedsrådsmøde onsdag d. 18. februar 2015 i Graverhuset, Rørup kirkegård, Gelstedvej 34, 5560 Aarup

 

Tilstede: Erik Larsen, Elo Christensen, Hans-Peder Hauge, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen, Nina Lykkegaard Nielsen

 

Gæster: Annelise Madsen, Niels Vestergaard

 

 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Referent og afbud: Ingen afbud, referent: Rikke Knudsen
 3. Meddelser:

Formand:

 • Provstiudvalget har afholdt møde 3. februar: Brochure vedr. brug af kirkegårde i Assens provsti – graveren laver udkast til en sådan til godkendelse af menighedsrådet.
 • Provstiudvalget har godkendt det afholdte syn i december måned 2014.
 • Provstiudvalget afholder møde med Rørup menighedsråd ang. økonomi i forhold til istandsættelse af kirke, samt tilbygning på graverfaciliteter.
 • Graveren monterer sneskraberblad på plæneklipperen til kr. 5250, samt indkøb af snekæder. Graveren lejer komprimeringstromle til græsplænen. Lågen til graverfaciliteter må gerne fjernes.
 • Etablering af parkeringsplads under forberedelse.

 

Kasserer/regnskabsfører:

 • Erik synes det fungerer godt mellem kasserer og regnskabsfører.
 • Niels har udsendt kvartalsrapport for oktoberkvartal, samt saldooversigt. Overskud kr. 208.264, 87 pr. 31.december 2014.
 • Anmeldt kassereftersyn 3. december 2014 hos regnskabsfører Marianne Ditlevsen – revisionsprotokollat godkendt.
 • Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 – menighedsrådet har set  og behandlet provstiudvalgets godkendelse.

 

Præst:

 • Minikonfirmandundervisning i gang – 28 minikonfirmander – afslutning d 29. marts i Aarup kirke.
 • 4 konfirmander d. 19. april kl. 10.00
 • Aktivitetskalenders datoer for 2015 godkendt – overvejelse om Halloween og udformning af Høst
 • Bededagsaften d. 30. April kl. 19.00 – udformning godkendt som foreslået af Elisabeth. Pølsebord i kirken

 

 

Kirkeværge:

 • Tilbud om flagstang fra Aarup – nyt flag indkøbes

 

Aktivitetsudvalg:

 • Flot Kyndelmissearrangement
 • Der er doneret borde til kirken.

 

 1. Samarbejde menighedsråd/sogneforening, herunder RørupNyt:
 • Niels-Ivar er kontaktperson.
 • Der købes fire "annoncer" til i alt kr. 1800 årligt

 

 1. Hvem betaler udgift til møder og kurser:

 

 • Niels-Ivar bevilges  kr. 600 betalt af menighedsrådet til forårsmødet 2015 – Fyens stift menighedsrådsforening.
 • Der bevilges penge til kurser i menighedsrådsregi

 

 

 1. Eventuelt:
 • Intet at bemærke

  


Referat Rørup menighedsrådsmøde, onsdag d. 14. januar 2015

 

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Erik Larsen, Elo Christensen, H-P Hauge, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

 

Gæster: Annelise Hauge, Niels Vestergaard, Anders Drejfeldt

 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  godkendt

 

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent og der er ingen afbud

 

3. Meddelser:

 

 • Formand:

- Gennemgang af indkommet post

- Gudstjenesten d. 18. januar er aflyst

- Graveren har indkøbt materialer og redskaber til kirkegården og kirken

 

 • Kasserer Erik Larsen:

- Møde formand Nina og kasserer Erik med Nordea sidst i januar.

- Regnskabsmateriale modtaget fra tidligere regnskabsfører. Marianne har lavet et godt arbejde – god kommunikation mellem tidligere og nuværende regnskabsfører.

- orientering om strukturdebat i Assens. Møde i Vissenbjerg d. 17. Januar – Erik Larsen er menighedsrådets repræsentant. Drøftelse af spørgsmålene i den stillede hjemmeopgave. Rørup menighedsråd besluttede at afgive svar på hjemmeopgaven til provsti og stift, hvorefter dette svar blev underskrevet. Sekretæren sender herefter via IT-skrivebord til provsti og stift.

 

 • Præst:

-Det har været en god julemåned med fin 1.s.i advent med Voksenkor, et godt julekrybbespil, hyggelig aftensang, samt flot juleaftensgudstjeneste og Nytårsgudstjeneste – ros til personale og menighedsråd.

-Konfirmandtilmelding 2016 begyndt

-Minikonfirmand 6 undervisningsuger – afslutning Palmesøndag

-salmesangslegestue i Aarup kirke ved Elisabeth

-Gudstjenesteplan godkendt af menighedsrådet

-Kirkebladet er udkommet

 

 • Kirkeværge:

-Stille og roligt på kirkegården

 

 • Aktivitetsudvalg:

Kyndelmisse 1. februar kl. 16.00. Voksenkoret medvirker. Ostebord efterfølgende. Niels-Ivar bager brød, Nina bestiller ostebord. Annelise og Anders sørger for at bestik, duge, glas, tallerkener mm.

 

 

4. Graver:

Graveren orienterede om planer for arbejdet på kirkegården

Ferie uge 8 – Elo passer gudstjenesten d. 22. februar kl. 11.30, samt ferie 7-14. april inkl. – Elo passer gudstjenesten d. 12. april kl. 11.30. Sommerferie uge 30.

 

Kursus: 15-16. april – Elo/H-P er med til generalprøven på konfirmationen i kirken kl. 8-9.

 

Graveren bestiller fyrfadslysholdere til bænkrækkerne kr. 19.000 inkl. moms – godkendt.

 

Beplantningen beskæres.

 

Folder med praktiske oplysninger, herunder takster mv. laves af graveren

 

5. Eventuelt:

Elisabeth og Kuno deltog i dette punkt. Trompetist i 2016 drøftedes. Kirkeblad blev uddelt.

 


 

 Referat fra menighedsrådsmøde for Rørup Sogns menighedsråd

Mandag d. 1. december 2014

 

Tilstede: Erik Larsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Hans-Peder Hauge, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen, Annelise Hauge Madsen

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat af konstituerende møde d. 26. november 2014: Godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt, samt yderligere punkt under kirkeværge – Lys på – og i Rørup kirke ved juletide.

3. Afbud og referent: Ingen afbud, referent Rikke Knudsen

 

4. Meddelelser:

 

 • Formand: kontaktet af Fyens Stiftstidende for udtalelse ang. linieføring af den nye togstrækning.
 • Kasserer/regnskabsfører: Afholder møde snarest formand, kasserer og regnskabsfører.
 • Præst: Rikke har været til MUS-samtale. Fin adventsmusikgudstjeneste.
 • Kirkeværge: Lys på – og i Rørup kirke ved juletide? Lys i kirken fra 1.s.i advent til Helligtrekonger i tidsrummet kl. 17-23. Lys på kirken fra 1. november til 1.s.i advent, samt fra Helligtrekonger til 1. marts i tidsrummet kl. 17-22. Beslutningen evalueres i foråret. Kirkeværgen indhenter tilbud på nøgler, samt aftaler med Anders ang. juletræ.
 • Aktivitetsudvalg: Ros til det afgående menighedsråd for traktement til adventsmusikguds-tjenesten.

 

5. Aktiviteter/gudstjenester i december, samt hvem hjælper til:

- 11.december julekrybbespil kl. 18.30: Æbleskriver, gløgg, kaffe, sodavand. Annelise, H-P, Nina, Elo.

- 18. december aftensang: småkager, gløgg, chokolade, kaffe. Niels-Ivar, H-P, Annelise, Elo

- 24. december juleaftensdag: chokolade. Trompetist kr. 900. Hele menighedsrådet

- 31.december kl. 14.30: Champagne og kransekage. Hele menighedsrådet

Småkager til 18. december: Niels-Ivar, Annelise, Elo

Kransekage: H-P

Øvrigt indkøb Nina og Niels-Ivar.

 

6. Syn på kirke og kirkegård (dato) aftales med bygningssagkyndige: Nina aftaler dato i december 2014 med Poul Edvard.

 

7. Internetopkobling graverhus: Godkendt at Nina indgår aftale med TDC.

 

8. Bankskifte?: Nina og Erik undersøger nærmere

 

9. Kalender fra Menighedsrådsforeningen: Kr. 74, samt forsendelse, Niels-Ivar sørger herfor

 

10. Eventuelt: Næste møde 14. januar kl. 18.00 ved Graverhuset.

 


 

Referat af konstituerende menighedsrådsmøde for Rørup sogns menighedsråd, onsdag d. 26. november 2014

 1.a       Tilstedeværende: Erik Larsen, Niels-Ivar Eriksen, Elo Christensen, Hans-Peder Hauge, Nina Nielsen, Rikke Knudsen, suppleant Annelise Hauge Madsen. Ingen afbud.

 

 

 

1.b       Godkendelse af dagsorden og valg af referent: godkendt og referent Rikke Knudsen

 

 

 

2.         Afgørelse af kandidaternes valgbarhed: Godkendt af Provsti og Stift d. 4. oktober 2014

 

 

 

3.         Underskrivelse af erklæring ved indtrædelse i Rørup menighedsråd: alle har underskrevet.

 

 

 

4.         Valg af formand:  Niels-Iver Eriksen og Nina Nielsen ønsker at opstille som formand: Afstemning fandt skriftligt sted – stemmerne 4 til Nina og 1 til Niels-Ivar. Nina takker for valget.

 

 

 

5.         Valg af næstformand: Hans-Peder Hauge og Niels-Ivar Eriksen ønsker at opstille. Hans Peder Hauge valgt.

 

 

 

6.         Kirkeværge: Elo Christensen valgt.

 

 

 

7.a       Kasserer: Erik Larsen valgt.

 

7.b       Regnskabsfører: Niels Vestergaard pr. 1. Januar 2015

 

 

 

8.         Valg af sekretær: Rikke Knudsen

 

9.         Valg af kontaktperson: Niels-Ivar Eriksen og Rikke Knudsen

 

10.       Bygningskyndig: Poul Edvard, Odense

 

11.       Valg af underskriftberettiget: Erik Larsen og Nina Nielsen

 

12.       Valg af stående udvalg:

 

A:         Aktivitetsudvalg: Hans-Peder Hauge, Nina Nielsen, Annelise Hauge

 

B:         Kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet

 

13.       Præstegårdsudvalg: Nina Nielsen, Hans-Peder Hauge

 

14.       Valg af valgbestyrelse: Niels-Ivar Eriksen, Hans-Peder Hauge, Nina Nielsen

 

15.       Formand for valgbestyrelsen: Niels-Ivar Eriksen

 

16.       Det tilstræbes at der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag hver måned, dog første møde i det nye kirkeår er mandag d. 1. december hos Erik Larsen kl. 19.30. I januar afholdes møde d. 14. Januar 2015 i graverhuset kl. 18.00 med Anders, derefter spisning Aarup hotel kl. 19.30 – Elisabeth og Kuno indbydes til hotellet. Rikke sørger herfor.

 

17.       December måned i Rørup kirke – gudstjenester og arrangementer: orientering givet.

 

18.       Eventuelt: Forslag om MR-kalender, Hans-Peder billedmaster på hjemmesiden.