Referat af menighedsrådsmøde, Rørup sogn Tirsdag d. 10-03-2020

 1. Referent og Afbud.

Referent Nina Nielsen, afbud Lotte Næsted og Rikke Steen Knudsen.

Gæst Niels Vestergaard.

 1. Godkendelse af referat af sidste møde.

Godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 1. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Der er indkøbt håndsprit.
 • Kassèr/regnskabsfører: Regnskab 2019 godkendt.
 • Præster: Har afholdt forældresamtaler.
 • Kirkeværge: Det er meget vådt.
 • Kontaktperson:
 • Medarbejderne: Der kommer en virksomhedspraktikant, som skal være her i 4 uger. Er begyndt på at fjerne gran.
 • Aktivitetsudvalg: Arbejder stadig på koncert i efteråret.

 

 1. Godkendelse af årsregnskab 2019.

Årsregnskab for 2019 for Rørup menighedsråd med stempel : Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2019, Afleveret d. 07-03-2020 08:24 er godkendt.

 1. Inventar i kirken.

Der er tydelig slidtage på knæfaldet.

Hynderne på bænkrækkerne er meget slidte.

 1. Konfirmation.

Ann-Line bestiller roser. 16 stk.

Annelise sørger for navne på poser.

Elo er p-vagt, sørger for chaufførerne.

 1. Valg.

Der afholdes orienteringsmøde i Rørup Kirke tirsdag D. 12 maj. Kl 19:00.

 1. Næste møde: tirsdag d 14 april kl 19.00
 2. EVT: intet.

Referat af menighedsrådsmøde, Rørup sogn Tirsdag d. 18-02-2020

Tilstede: Annelise Hauge Madsen, Elo Christensen, Lotte Næsted, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen.

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Godkendelse af dagsorden, samt referat fra d. 20. januar 2020: Godkendt begge punkter.
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referat – ingen afbud.
 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: Formandsmøde – orientering herom. Provstesyn onsdag 27. maj 2020 kl. 8.30. Poul Edvard kontaktes, - Nina sørger herfor. Indledende budgetsamråd d. 28. april i Glambjerg nye sognehus kl. 19.00. Annelise og Nina deltager. Kirkegårdsbesøg af Tommy Christensen. Ny ferielovgivning gennemgået. Annelise og Nina tager på valgkursus i Middelfart kirke, mandag d. 24. februar.
 • Kassèrer/regnskabsfører: Kvartalsrapport og udkast til regnskab 2019 gennemgået.  
 • Præster: 9 konfirmander fra Aarupskolen og 6 konfirmander fra Lærkeskolen. Kirkebladet er udkommet. Fin Lysgudstjeneste. Godkendte referater sendes af menighedsrådet til Kuno til publicering på hjemmesiden.
 • Kirkeværge: Tagrender opsat på kapel.
 • Kontaktperson: Kontaktpersonmøde i Assens – en rigtig god oplevelse.  
 • Medarbejderne: intet at bemærke. Trompetist til konfirmationerne.
 • Aktivitetsudvalg: Sognetur drøftet – Annelise kontakter Aarup. Konfirmation d. 19. april kl. 10.00 og kl. 12.00. Lotte bager kage til Palmesøndag d. 5. april kl. 11.30.

 

 1. Kirketårn: Papirer sendt til arkitekt til underskrift. Projektet kalkuleret til opstqrt i 4. kvartal 2020.
 2. Musik i kirken: der arbejdes på koncert i november 2020
 3. Valg: Forberedelser iværksat til orienteringsmøde til 12. maj i kirken.
 4. Næste møde: 10. marts 2020 kl. 19.00.
 5. EVT:

Referat af menighedsrådsmøde, Rørup sogn Tirsdag d. 14-01-2020

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Lotte Næsted, Rikke Knudsen

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent – ingen afbud
 3. Meddelelser:
 • Formand/næstformand: formandsmøde d. 28. januar – Nina deltager. Liturgikaravane d. 21. januar kl. 17.00 i Verninge forsamlingshus. Status til kirkeministeriet indsendt.
 • Kasserer/regnskabsfører: gravstedsregninger vil fremadrettet blive sendt via Nem-Id.
 • Præster: Konfirmandtilmelding 2021 i gang – regner med 7-8 konfirmander Rørup. Minikonfirmandopstart d. 14. april – afsluttes 15. maj med gudstjeneste i Aarup kirke. Gospel 29. marts – kl. 12-17.00. Saxofon 2. påskedag, samt Martin Knudsen 2x konfirmation. Pinse for børn: bestilling af bus grønt lys. Påske for børn Palme-søndag kl. 11.30 – børnekor.
 • Kirkeværge: Kirke og kirkegård var fint pyntet i december og til jul. Tagrender opsættes sidst i januar 2020.
 • Kontaktperson: Kontaktpersonmøde d. 16. januar, - Lotte deltager.
 • Medarbejderne: Klokkeeftersyn fra Thomo.
 • Aktivitetsudvalg: Lysgudstjeneste d. 16. februar kl. 16.00. Palmesøndag d. 5. april kl. 11.30. Bededagsaften d. 7. maj kl. 19.00. 2. påskedag kl. 10.15 saxofon.

 

 1. Lys til kirken: Der bliver indkøbt led-lys til bænkrækkerne.
 2. Kirketårn: orientering om status på tårnprojektet
 3. Valg: Orienteringsmøde d. 12. maj 2020 og 15. september 2020 er der valgforsamling.
 4. Næste møde: 18. februar kl 19.00
 5. EVT: