Referat af menighedsrådsmøde Onsdag D. 20.06.2018, kl 18.00

Mødet bliver afholdt Gelstedvej 34

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkt 6 og 10.

2. Referent og afbud. Referent: Nina Nielsen; Afbud: Rikke Steen Knudsen og Lotte Næsted.

3. Meddelelser:

 • Formand/næstformand. Formand; tilmeldt dialogmøde d. 21/8.
 • Næstformand; Tårnprojektet ligger stadig i stiftet.
 • Kasserer/regnskabsfører.
 • Præster.
 • Kirkeværge. Kontakter firma som har monteret kapeldør ang udbedring af skade.
 • Kontaktperson.
 • Aktivitetsudvalg.
 • Medarbejdere.

4. Godkendelse af forslag til budget 2019.
    Menighedsrådet godkender forslag til budget 2019, der er forsynet med følgende stempel:
    "Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2019"
    Bidrag budget afleveret d. 11-06-2018 19:28"

5. Skrivelse til stift/provsti. Efter rådgivning fra LM venter vi med at gøre noget så længe LM
     har sagen liggende.

6. Skilte til kirkegården. Oplysningsskilte under udarbejdelse.

7. Persondataforordning. Nina og Lotte Primus motor på udarbejdelse.

8. Sognetur. Sogneturen går i år til Ribe Domkirke. Den udspringer fra Rørup Kirke Den 9/9-18
    med gudstjeneste kl 10.00. Der er guide på turen i Ribe Domkirke. Bussen kommer fra Årup
    og kører os alle ud i det blå.

9. Næste møde. 14. August 2018.

10. Lukket Møde.

11. Evt. Husk kalender til næste møde.

Referat af menighedsrådsmøde Rørup menighedsråd Onsdag d. 11. april 2018

Tilstede: Lotte Næsted, H.P Hauge, Elo Skovhus Christensen, Niels-Ivar Eriksen, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen, Annelise H. Madsen

 

1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - ingen afbud

3. Meddelser:

 • Formand: Kontaktet af Rundt om Assens ang. annoncering, men rådet finder det for dyrt i forhold til det evt. udbytte.
  Artikel i Fyens Stiftstidende om kirketårnet: fin og informativ artikel.
  Indledende budgetsamråd d. 12. april i Brylle.
  Brand- og førstehjælpskursus: overvejes til næste møde.
  Rådet afventer udtalelse fra LM.
  Sogneforeningen vil leje teltene til Skt. Hans.
  Niels-Ivar valgt som delegeret til Landsmødet i Nyborg.
 • Kasserer/Regnskabsfører: Intet at bemærke. Niels-Iver bliver tovholder på tårnprojektet.
 • Præster: Generalprøve til konfirmationen 2018. Forhåndstilmelding konfirmation. 2019.
  Godt gospelarrangement.
  Babysalmesangsgudstjeneste Palmesøndag.
 • Kirkeværge: Intet at bemærke.
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg: Der arbejdes stadig i koncertudvalget.
 • Bededagsaften d. 26. april kl. 19.00: vin i våbenhuset. Annelise sørger herfor. Lotte, Elo og Niels-Ivar deltager.
 • Medarbejdere: Intet at bemærke

4. Indsættelse af nyt rådsmedlem: H.P Hauge fraflytter sognet og beder derfor om at
    udtræde af menighedsrådet pr. 1. maj 2018. Annelise H. Madsen indtræder i Rørup menighedsråd pr. 1. maj 2018 som
    råds-medlem og kasserer.

5. Konfirmation: Menighedsrådet mødes kl. 8.30. Arbejdsopgaverne er fordelt.

6. Næste møde: 22.maj kl. 17.00 – gerne kirke- og kirkegårdssyn. Bygningssagkyndige Poul
    Edvard bestilles, samt 19. juni og 14. august.

7. Evt: intet at bemærke

Referat for menighedsrådsmøde Onsdag d. 8.november 2017

Tilstede: Niels-Ivar Eriksen, Elo Skovhus Christensen, H.P Hauge, Nina Lykkegaard Nielsen, Rikke Knudsen, Annelise Madsen

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.  Referent og afbud: Rikke Knudsen. Afbud Lotte Næsted.

3.  Konstituering.: Se vedlagte bilag

4.  Meddelelser:

 • Formand/næstformand: Bispeportræt kr. 1795 – rådet bevilger pengene og ønsker biskoppen tillykke med de 60 år. Registreringsrapport for kalkning af kirke, tårn og kapel: rapporten bliver tilrettet af H.P Hauge. Organisten sendt materiale om strikkekoncert: Ikke efter det koncept vi tidligere har talt om. Fællesmøde med Aarup gik godt.

 • Næstformand: Nye P skilte til kirken.

 • Kasserer/regnskabsfører: information ved kasserer om mail fra PU at regnskabet ikke er godkendt for nuværende. Kasserer og regnskabs-fører udarbejder svar til PU snarest. RØST har ringet om spiret og HP har givet svar herom.

 • Præster: Minikonfirmandafslutning d. 12. November kl. 14 i Aarup kirke. 150 tilmeldt.. Pasning af Jørgen Mose, Ørsted i Rikkes novem-berferie. Alle Helgengudstjeneste blev drøftet.

 • Kirkeværge: Grandækning er påbegyndt – det ser smukt ud.

 • Kontaktperson: Intet at bemærke

 • Aktivitetsudvalg: Lys på kirken i december. Lyset tændes d. 1. De-cember til sidste søndag efter H3K.

 • Medarbejderne: Intet at bemærke

5.  Projekter: Kirkens vinduer er ved at blive malet. Varmelæk fundet i kirken er blevet 
     udbedret. Skadedyrskontrol kommer til inspektion. d. 14. November 2017.

6.  Sognetur: Drøftelse fandt sted.

7.  Næste møde: 6. december kl. 19.00

8.  Evt. Intet at bemærke

 

Konstituering 2017/18

Konstituering Rørup menighedsråd d. 8. November 2017

 

Dagsorden:

 

1. Valg af formand: Nina Lykkegaard Nielsen

2. Valg af næstformand: Niels-Ivar Eriksen

3. Valg af kirkeværge: Elo Christensen

4A. Valg af kasserer: HP. Hauge

4B. Valg af regnskabsfører: Niels Vestergaard

5. Valg af sekretær: Niels-Ivar Eriksen

6. Valg af kontaktperson: Lotte Næsted

7. Valg af bygningskyndig: Poul Edvard Hansen, tegnestuen Kildegården

8. valg af underskriftsberettiget: Kasserer og formand

9. Valg af stående udvalg:

10. Kirkegårdsudvalget: hele menighedsrådet

11. Aktivitetsudvalget: hele menighedsrådet

12. Præstegårdsudvalget: Nina Lykkegaard Nielsen og Lotte Næsted

13. Valg af valgbestyrelse: Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

14 Valg af formand for valgbestyrelse: Niels-Ivar Eriksen

15. Fastsættelse af eventuelt honorar: udsættes næste møde

Referat af menighedsrådsmøde Onsdag d.11. oktober 2017

Tilstede: Niels-Ivar Eriksen, Elo Skovhus Christensen, H.P. Hauge, Nina Lykkegaard Nielsen, Annelise Madsen, Rikke Knudsen

Gæster: Niels Vestergaard, Elisabeth Koch

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen er referent. Lotte Næsted har meldt afbud – Annelise Madsen træder ind som suppleant. 


3. Meddelelser:

● Formand/næstformand: orienterede om præsteansættelse.

Kasserer/regnskabsfører: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Budget 2018, endelig budget afleveret d. 10-10-2017 19:57. Revisionsprotokollat 2016 gennemgået og godkendt af menighedsrådet. Kvartalsrapport 01.01.17-30.09.17: gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

 

● Præster: Alle Helgen d. 5. November kl. 17.00 med tværfløjtenist Rikke Barsøe. Julekrybbespil d. 14. december kl. 18.30. Nina Lykkegaard bestiller pølsevogn. Minikonfirmandafslutning d. 12. november kl. 14.00 I Aarup kirke. Der er 35 minikonfir-mander.

● Kirkeværge: Intet at bemærke


● Kontaktperson: Er ikke til møde


● Aktivitetsudvalg: 1.s.i advent: Arrangement er Annelise Madsen tovholder på.


● Medarbejderne: Graver deltager I grandækningskursus og efterfølgende opstart af grandækning. 


4. Information om orgel: Videre konsulentarbejde sættes i bero grundet kirketårnsprojek-tet. Rigtig god information om orgelsituationen i Rørup kirke givet af organisten. 


5.  Projekter: De igangværende projekter kører som planlagt.

6.  Nørkleklubben: arbejder for at samle ind til en dåbskande.

7. Næstemøde: 8. November kl. 17.30 


8. Evt: Rikke takker for gaven til hendes 50 års fødselsdag. 

Menighedsrådsmøde 6. september 2017

Mødet blev afholdt i graverhuset.

 

 1. Dagsorden tilføjet, p. 3a.: Udlejning af telt til Rørup Sogneforening. Derefter godkendt.

 2. Afbud fra, Lotte og Rikke.  Anne-Lise deltog som stedfortræder. Referent, NI.

 3.  Formand: Sogneudflugt rigtig vellykket, god tilslutning. Forslag om start fra Rørup Kirke, hvert 2. år. Dagsordens punkt på næste fællesmøde.
  Kasserer: Bankskifte fra Nordea til Totalbanken forberedes.
  Aktivitet: Pyntning, til høstgudstjeneste under kontrol, spisning i kirken, orgeldebat.
  Medarbejderne:  Ann-Line deltager i Kirkeforum i Fredericia.

  Det blev besluttet at udleje telte til RS. Prisen bliver: 1 stk. 1000 kr. 2 stk.1500 kr.

 4. Der er afsat 1.000.000 kr. på budgettet for 2018, til kirketårn. Arkitekt garanterer projektet færdigt ultimo 2017. Ny kirkedør på vej. Maling af vinduer i kirken er igangsat, skal helst være færdig til konfirmation 2018.

 5. Punkt behandlet under aktiviteter.

 6. Kirkegårdsvedtægter gennemgået, små ændringer foretaget, derefter vedtaget.

 7. Lukket punkt

 8. Tirsdag d. 10-10, 2017 kl. 18,30.

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag d. 22. august 2017

Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Christensen, H.P Hauge, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

Afbud Lotte Næsted: Annelise Madsen indtræder som suppleant

Gæst: Niels Vestergaard

1.   Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.   Referent og afbud: Referent Rikke Knudsen, - Afbud Lotte Næsted – Annelise Madsen indtræder som suppleant.

3.   Meddelelser:

Formand/næstformand: Velkommen tilbage fra sommerferien.
   Påmindelse af Provstiudvalgs-valg d. 23. august.
   Budgetsamråd d. 31. August i Vissenbjerg.
   Kommunen har set på P-skiltene og de bliver rettet op.

Kasserer/regnskabsfører: Gennemgang af kvartalsrapport frem til d. 30. Juni 2017 og godkendt.

Præster: Konfirmanderne starter op i September, - det samme gør minikonfirmanderne.

Kirkeværge: Fremtiden for urnekirkegården blev drøftet.

● Kontaktperson: Intet at bemærke

● Aktivitetsudvalg: Sognetur til Haderslev d. 3. september

Medarbejderne: Der bevilges kr. 2000 til pyntning til Høst

4.   Projekter: Intet nyt vedr. tårnet. Orientering om orgelsituationen. Varmerør nedgravet ml. fyr og kirke.
      Kirken skal trykprøves for evt. lækager.              
      Varmtvandspumpen bliver skiftet. Vinduer males når vejret bliver bedre. Dørene er isat til
      Høstgudstjenesten ifølge aftale. Elføring på kirkegården etableres medio November.

5.  Høstgudstjeneste: Søndag d. 10. September kl. 12. Voksenkoret medvirker. Høstfrokost
      efterfølgende: Niels-Ivar bestiller.  

6.   Næste møde: 6. September kl. 18.30

7.   Evt: Intet at bemærke

Referat Rørup menighedsrådsmøde Tirsdag d. 13. juni 2017

Tilstede: Elo Skovhus, Christensen, Lotte Næsted, H.P Hauge, Niels-Iver Eriksen, Rikke Knudsen, Nina Lykkegaard Nielsen

Gæster: Ann-Line Krag Kjer, Niels Vestergaard

1.   Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.   Referent og afbud: Rikke Knudsen og ingen afbud

3.   Meddelser:

 • Formand/næstformand: Referat fra formandsmødet i Assens provsti. Provstiudvalgsvalg: frit valg på tværs af tidligere kommunegrænser – 23. August 2017 orienterings- og opstillingsmøde. Budgetsamråd 31. August 2017. Reformationsarrangement Assens 24. Juni kl. 10.00-16.00. Provstikontoret flyttet til Østergade 18. 1. Sal, Assens.
 • Kasserer/regnskabsfører: Indkomne regninger datostemples af kordegn og sendes indscannet til Kasserer/regnskabsfører. Forslag om bankskifte.
 • Præster: Evaluering af Pinsedag – det blev drøftes OM der skal morgenbrød til næste år. Sognetur d. 3. September, sognetursudvalget planlægger.
 • Kirkeværge: Indbrud i graverskuret – plæneklipperen er stjålet. Ny og bedre aflåsning under udarbejdelse.
 • Kontaktperson: Personalets regulativer gennemgås.
 • Aktivitetsudvalg: Høstgudstjeneste 10. September kl. 12.00 med Voksenkor og høstfrokost. Teltene undersøges inden høstgudstjenesten.
 • Medarbejderne: Graverens ferie uge 28-29:  Gelsted kirkegård passer de evt. kirkelige handlinger. Der er fundet afløser for graverens sommerferie. Afløser fundet til 20. august.

4.  Endelig godkendelse af budget 2018: Rørup menighedsråd har godkendt foreløbig budget
     for 2018 med følgende stempel: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111. Budget
     2018, bidrag budget afleveret d. 11-06-2017 07:45

5.  Gennemgang af kirkesyn: Der var kirkesyn d. 8. Juni 2017. Synsrapport fremsendt
     menighedsrådet og drøftet.

6.  Projekter: Tårnprojektet arbejdes der hårdt på i øjeblikket. Nye rør til varmeføring til
     kirken hjemkøbt – nedlægges i sommerferien. Kirkedøren og døren til kapellet: Der tages
     kontakt til tømmeren  snarest ang. tidsplan. Udendørskontakter bestilt. Orgel: der arbejdes
     videre – menighedsrådet vil gerne høre orglet i brug.

7.  Besvarelse til biskop: En drøftelse fandt sted og besvarelse udarbejdet. Formanden
     fremsender til biskoppen.

8.  Status på indbrud: politianmeldt og forsikringsanmeldt, samt provsten orienteret.

9.  Næste møde: 22. august.

10.  Eventuelt: 


 

Referat menighedsrådsmøde mandag d. 01-05-2017 mødelokalet i Graverhuset

Tilstede: Lotte Næsted, Elo Skovhus Christensen, H.P Hauge, Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

Afbud: Leni Hansen

Gæst: Niels Vestergaard, Annelise Madsen

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Referent og afbud: Rikke Knudsen referent

3. Meddelelser: 


● Formand/næstformand: God konfirmation, flot pyntet kirke, ro og orden på parkeringspladsen. Svaret på Biskoppens Sindetbrev er modtaget d.d.

● Kasserer/regnskabsfører: Budget 2018 under udarbejdelse.

● Præster: Fin og alsidig påske med god kirkegang. Konfirmandtilmelding d. 18. Juni for pastoratet I Aarup kirke.


● Kirkeværge: Intet at bemærke


● Kontaktperson: Intet at bemærke

● Aktivitetsudvalg: Intet at bemærke


● Medarbejderne: Ferieplan udarbejdes.

4. Godkendelse kvartalsrapport: Gennemgået, godkendt og underskrevet

5. Bededagsaften: 11. Maj kl. 19.00. H.P, Elo og Niels-Ivar. H.P er tovholder. Nina kontakter graveren angående pyntning.

6. Projekter: Der arbejdes videre med kirketårnsprojektet. Kirkedørene: Er under udførelse. Carport: er færdig – flisebelægning mangler. Kirkeorglet er undersøgt af konsulent – forskellige løsningsmodeller overvejes.  

7. Næste møde: 13. Juni 2017 (eventuelt syn) – augustmødet d. 22. August 2017

8. Eventuelt:

 • Niels-Ivar arbejder videre med bedre skiltning til Rørup kirke
 • Annelise arbejder videre med folkekirkens dåbsinitiativ
 • Annelise fremlagde adskillige gode ideer fra Nørkleklubben

Referat Rørup menighedsrådsmøde, tirsdag d. 14. Marts 2017

Tilstede: Niels-Ivar Eriksen, H.P Hauge, Lotte Næsted, Annelise Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen.

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Referent og afbud: Nina Lykkegaard Nielsen – afbud Rikke Knudsen og Ann-Line Krag Kjer
 3. Meddelser:
 • Formand/Næstformand: Præstetavle til Rørup kirke: Arbejdsgruppe: Annelise Madsen, Lotte Næsted, Niels-Ivar Eriksen.

 

 • Næstformand: Provstidag i Assens, god oplevelse. Årsmøde i Fyns stifts  menighedsrådsforening – blev delegeret til Landsforeningens årsmøde i Nyborg.

 

 • Kasserer/regnskabsfører: Intet at bemærke

 

 • Præster: Rikke Knudsen har sendt følgende: God Gospeldag – alle konfirmander var glade for arrangementet. Der arbejdes med konfirmandgudstjeneste d. 9. April kl. 14.00.: Lotte Næsted, Birgit Krag, Niels-Ivar Eriksen bager. Lærke-skolen afsluttes sidst i marts grundet aflysning i april.

 

 • Kirkeværge: Eftersyn af alarm – rapport gennemgået. Det ser godt ud på kirkegården. Kirke – og kapeldøren: træet er hjemkommet og der tages mål.

 

 • Kontaktperson: intet at bemærke. Billede af menighedsråd og personale til hjemmesiden – laves næste gang.

 

 • Aktivitetsudvalg: Bededagsaften d. 11. maj kl. 19.00.

 

 • Medarbejderne: Ann-Line Krag Kjer har sendt en mail: Nøgledrøftelse fandt. Gelsted passer uge 12 hvad angår kirkelige handlinger under Ann-Line Krag Kjers kursus. 

 

 1. Godkendelse af årsregnskab: Godkendt af menighedsrådet: Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2016. Afleveret d. 12. Marts 2017 13:14
 2. Deling af fakturering på gravsteder: besluttes at der betales  2 gange årligt.
 3. Konfirmation: 23. april kl. 10.00. Der er 10 konfirmander.  Niels-Ivar Eriksen, Nina Lykkegaard Nielsen,  Elo Christensen, Lotte Næsted.
 4. Næste møde: 18. april 2017,  13. juni 2017
 5. Eventuelt: intet at bemærke

Referat for menighedsrådsmøde i Rørup d. 22. februar 2017

Tilstede: H.P Hauge, Elo Christensen, Nina Lykkegaard Nielsen, Niels-Ivar Eriksen, Rikke Knudsen

Afbud: Lotte Næsted – Annelise Madsen indtræder, afbud fra Ann-Line Krag Kjer

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Indsat pkt. 6A: Varmerør til kirken, 6B: Carport, 6C: Sogneindsamling
 2. Referent og afbud: Rikke Knudsen referent, afbud: Ann-Line Krag Kjer, Lotte Næsted
 3. Meddelser:
 • Formand: Har været på kursus
 • Næstformand: intet at bemærke
 • Kasserer/Regnskabsfører: Kvartalsrapport oktober kvartal 2016 gennemgået, godkendt og underskrevet.
 • Præster: Rikke Knudsen: Konfirmandtilmelding 2018 forløber planmæssigt.
 • Kirkeværge: Intet at bemærke
 • Kontaktperson: intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg: Gospelgudstjeneste d. 12. marts kl. 16.00
 • Ansatte: Organist afholder koncert i Rørup kirke d. 1/10 – godkendt af menighedsråd.

Graver: forskellige ønsker drøftet – Elo Skovhus Christensen følger op. Kursus uge 12.

 1. Forespørgsel om annonce i kirkeblad: Enighed om et annoncefrit kirkeblad
 2. Indledende budgetsamråd 7. marts 2017: Formand og næstformand deltager
 3. Kirketårn: Intet nyt

6.A: Tilbud indhentet og godkendt til nyt varmerør til kirken.

6.B: Tilbud indhentet og godkendt til carport ved skuret

6.C: Sogneindsamling – Niels-Ivar Eriksen indsamler for Folkekirkens nødhjælp i Rørup sogn

7.    Næste møde: 14. marts kl. 18.30 og 18. april kl. 18.30

8.    Eventuelt: 


 

Referat Rørup menighedsrådsmøde, tirsdag d. 17. Januar 2017

 

  

Tilstede: Nina Lykkegaard Nielsen, Elo Skovhus Christensen, H.P Hauge, Niels-Ivar Eriksen, Annelise Madsen

 

 1. Afbud: Lotte Næsted – Annelise Madsen indtræder i stedet
 2. Godkendelse af dagsorden og referent: Godkendt – referent Nina Lykkegaard Nielsen
 3. Beskeder:
 • Formand/Næstformand: Provstidag d. 1. marts kl. 17.00-22.00 i Assens – fælles tilmelding d. 13. februar.
 • Præster: Rikke har sendt følgende mail: Fin juleaftensdag og nytår – trompet bestilt til næste juleaften. Gudstjenesteliste sendt til godkendelse – gudstjenestelisten godkendt med det forbehold at rådet vil drøfte den med biskoppen.
 • Regnskab: Foreløbigt regnskab ser acceptabelt ud.
 • Kirkeværge: Mange positive tilkendegivelser ang. pyntning af kirke og grandækning. Flotte juletræer med pynt.
 • Kontaktperson:  Ansættelseskontrakt med Ann-Line Krag Kjer er underskrevet. IT-kursus i uge 4.
 • Aktivitetsudvalg: Kyndelmisse d. 29. januar kl. 16.00 – pølsebord og vin – Niels-Ivar sørger herfor.
 • Graver: Intet at bemærke

 

 1. Kirketårn: H.P Hauge har haft møde med ingeniøren – opmålt i tårn og i spir. Ann-Line Krag Kjer har fundet en brist på varmerørene ud for Erholms gravsted. Der skal lægges nye rør fra graverhus til kirke – tilbud indhentes. Carport til trailer ved graverskuret vedtaget – tilbud indhentes.
 2. Evt. indkøb: askebæger til kirkegård og graverhus, samt glasskab og dåbskande til kirken.
 3. Næste møde: onsdag d. 8. februar kl. 18.00
 4. Eventuelt: