Referat menighedsrådsmøde Rørup onsdag d. 21. september 2022

Tilstede: Lotte Næsted, Annelise Hauge, Thorben Jørgensen, Lis-Elna Hvidt, Elo Skovhus Christensen, Rikke Knudsen, John Vestergaard

 

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Afbud: ingen

 2. Referent: Rikke Knudsen

 3. Godkendelse af dagsorden 21. september 2022: Godkendt

 4. Orlovsansøgning: Formand Nina Lykkegaard Nielsen ønsker orlov/sygemelding min. 3 måneder fra 1. september 2022. Godkendt

 5. indtrædelse af stedfortræder: Stedfortræder Thorben Jørgensen indtræder i menighedsrådet.

 6. Konstituering indtil årlig konstituering november 2022: Næstformand Rikke Knudsen konstitueres som formand indtil den årlige konstituering af menighedsrådet november 2022. Ny næstformand konstitueres: Lis-Elna Hvidt

 7. Lukket punkt:

 8. Meddelelser:
  1. Formand/næstformand: Bispevalg udskrevet – afstemning elektronisk januar 2023, bispevielse 2. april 2023, møde i Glamsbjerg sognehus med kandidat d. 6. oktober kl. 19.00, forslag til elektronisk kalendersystem via googledrev – Niels laver udkast, fællesrådsmøde med Aarup foreslås udskudt til foråret 2023.Personalemøde september afholdt. Varmekonsulent bestilt til uge 42 via provstiet. Besked herom senere – Elo deltager.
  2. Kasserer/regnskabsfører: kvartalsrapport juni 2022 godkendt,revisors regnskabspåtegning 2021 godkendt. Revisionsprotokollat 2021 gennemgået og godkendt, samt underskrevet.Revision kirketårnsprojekt – biregnskab 2021: ligger ved provstiets nye revisor BDO,budgetudkast 2023 gennemgået.
  3. Præster: Konfirmandundervisning 2022-2023 – desværre ingen konfirmander fra Aarupskolen tilmeldt i 2023, - der er 2 konfirmander tilmeldt fra Lærkeskolen – konfirmation d. 23. april kl. 11.00, Pinse for børn 2023 d. 25. maj kl. 9-11 kr. 3000 – aftalt med skolen, juleaften – ingen trompet men basbasun som tidligere år, Nytårsaftensdag: champagne - Rikke og kransekage- Annelise. Gudstjenester 2 gange månedligt siden juni 2022 – en foreløbig vurdering – fint med gudstjenester pr. måned.
  4. Kirkeværge: Status kirkegården, besparelse varme og el i vinterhalvåret, julelys spares i december. Alternative opvarmningsmuligheder gennem besøg af energikonsulent i 2023 foranlediget af Provstiet.
  5. Lukket punkt:
  6. Kontaktperson: afholdelse af MUS og APV 2022 – status.
  7. Aktivitetsudvalg: Gratis korkoncert d. 14. december kl. 19.00 – Lotte og Elisabeth er ansvarlige. Se derudover punkt 10 og punkt 11.

 9. Budget 2023 organist: 2. påskedag kr. 2000, juleaften kr. 2000.

 10. november aktivitet: God ide, men udskydes til 2023.

 11. Kommunikation: Hjemmeside, FB-gruppe, Kirkeside, RørupNyt (sidste nummer udkommer oktober 2022) – nedsættelse af udvalg – udsat til næste møde.

 12. Mødeplan det næste halve år: 1. november, 10,. januar 2023, 28. februar og 11. april.

 13. Eventuelt: intet at bemærke

 14. Godkendelse referat: godkendt af samtlige og underskrevet.

 

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag D. 09-06-2022 Kl. 19:00

 Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt.

2. Referent og afbud;
Nina Nielsen.
Afbud; Lotte Næsted, Rikke Knudsen

3. Meddelelser:
● Formand/næstformand; Der er indkøbt affugter til kapellet, som er i brug når der er bemanding på kirken, Der er kirkesyn Tirsdag d. 14/6 kl 12.00, evt interesserede melder tilbage til Nina, Afleveringsforretning af kalkning Torsdag d. 16/6 kl ca 11.00 Elo tager den.
● Kasserer/regnskabsfører; Der er en forventelig merudgift på varme.
● Præster;
● Kirkeværge; Der er kommet styr på strøm og lamper,
● Kontaktperson;
● Aktivitetsudvalg;
● Medarbejderne;

4. Nyt projekt.
Gulvet i koret synker; Der skal rettes henvendelse til provstiet ang midler til projektering. Elo og AnneLise starter op.

5. Stigende energipriser;
hvad gør vi; Da vi forventer en stor merudgift Starter vi med at sætte temp. i kirken til 18 grader. Derudover er der en undersøgelse i gang om hvad jordvarme vil koste.

6. Flygel;
Elo instruerer Ann-Line i påfyldning af vand.

7. Udlevering og registrering af nøgler og brikker;
Sker ved Kuno på kirkekontoret. Man retter selv henvendelse til Kuno, men forventligt er alle i rådet har et sæt til kirken.

8. Dåbskande;
Drøftelse af udseende på ny dåbskande. Klassisk udseende messing kande med hank og hældetud.

9. Lukket punkt.

10. Næste møde;
Tirsdag d. 28-06-2022 kl 19.00

11. EVT.

Referat menighedsrådsmøde tirsdag d. 12-04-2022

Tilstede: Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Lotte Næsted, Lis-Elna Hvidt, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - ingen afbud.
 2. Meddelelser:

● Formand/næstformand: gave til tårnindvielse – doneret til dåbskanden. Fint arrangement til tårnindvielsen. Provsten holdt en fin prædiken, lægges i skabet i våbenhuset. Godkendt aftale for bekæmpelse af muldvarpe på kirkegården fire gange årligt. Fællesmøde med Aarup: møde i juni måned tirsdag eller onsdag.

● Kasserer/regnskabsfører: Kvartalsrapport 01.01.2022-31.03.2022 – der er overskud. Godkendt og underskrevet. Budget 2023 – skal være provstiet i hænde 1. juni 2022.

● Præster: Minikonfirmander begynder 21. april – 5 uger. Pinse for børn i uge 22 en formiddag, - der bestilles bus og kagemand/kone.
● Kirkeværge: Elo kontakter alarmselskab med henblik af flytning af alarmboks, samt ringer til elektriker. Der ansøges fonde til 5 bænke på kirkegården.

● Kontaktperson: Intet at bemærke
● Aktivitetsudvalg: Bededag – ønske om tilskud kr. 200 til kørsel i stedet for blomster godkendt. Heidi pynter efter aftale med Ann-Line kirken, samt er til stede under koncerten.
● Medarbejderne: deltagelse i personalemøde drøftet. Afholdes månedligt i Aarup, dog forslag om 1 gang hvert kvartal i Rørup.

3.    Konfirmation: Generalprøve onsdag før konfirmation, samt hovedrengøring.

4.    Tilbud på udbedringer af punkter fra kirkesyn: Gennemgang af tilbud - godkendt.

5.    Nøgler: opdatering af låsesystem – Annelise kontakter Kuno for ”nøglesedler”.

6.    Kapel: Nøgle til kapel holdes uden for nyt nøglesystem – Kirkeværge sørger for videre udførelse.Affugter med slange indkøbes.

7.    Næste møde: 31. maj kl. 19.00.

8.    EVT: 11.september efterårskur.

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den 22/3-2022 Kl. 19:00

Mødelokalet i graverhuset

 Gelstedvej 34, 5560 Aarup

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referent og afbud. Referent: Lotte Næsted. Afbud: Rikke Steen Knudsen og Nina Lykkegaard Nielsen. Suppleant Thorben Jørgensen deltager.
 3. Meddelelser
 • Formand/næstformand: Forespørgsel fra Aarup Menighedsråd om at afholde et fællesmøde for begge råd efter konfirmationerne drøftet, og vi har besluttet at takke ja. 
 • Kassérer/regnskabsfører: Intet at bemærke
 • Præster: Intet at bemærke
 • Kirkeværge: Træerne er blevet klippet. Elo undersøger priser på bænke til kirkegården. Elo undersøger priser på udskiftning af 6 cylindere til dørene. Kirkebænke renoveret
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg:
 • Medarbejderne: Intet at bemærke 
 1. Indvielse af kirketårn: Finplanlægning af indvielsesdagen
 2. Revurdering af gavebudget: Gavebudget gennemgået og revurderet
 1. Tilbud på udbedringer af punkter fra kirkesyn: Punktet udsættes til næste møde
 1. Næste møde: Tirsdag den 12. april 2022
 2. Evt.:

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag D 17-02-2022. Kl. 19:00

 Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Referent og afbud.
Referent; Nina Lykkegaard Nielsen
Afbud; Rikke Steen Knudsen, Lis Elna Hvidt Suppleant; Thorben Jørgensen
Gæster; Niels Vestergaard, AnnLine Krag Kjer

3. Meddelelser:
● Formand/næstformand: Formandsmøde Torsdag D 24-02-2022
● Kassèr/regnskabsfører: Lygtepælene på p-pladsen er repareret og belægningen er fyldt op.
● Præster.
● Kirkeværge; Der bliver sat skilte på alle gravsteder hvor gravstedsejer passer selv. Der er gravsteder der skal nedlægges. Eksempler på GIAS takster indsendes til provstiet.
● Kontaktperson;
● Medarbejderne; Ferie uge 31,32,33 og 41.
● Aktivitetsudvalg; Store Bededags koncert Lotte tovholder. Tårn Indvielse Søndag d. 3 April kl 11.30. Pølsevogn og gospelkor er bestilt.
● Byggeudvalg.

4. Gennemgang af årsregnskab 2021.
Regnskabet ser pænt ud. Rørup menighedsråd har gennemgået og godkendt årsregnskab for 2021 med følgende stempel: ”Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2021, Afleveret d. 17-02-2022 19:40”

5. Kirketårn.
Der er foretaget afleveringsforretning.

6. Lindetræer.
Overslag fra Jørgen Kristensen godkendt. Træerne løftes og tyndes.

7. Hjertestarterskab;
Nina undersøger, og informere rådet.

8. Grandækning på reb;

9. Fjernelse af forhække;
ikke godkendt

10. Vending af gravsten;
Der er nogle af gravstenene der står forkert ift. baghækkene.

11.Næste møde:
Tirsdag d. 22-03-2022 kl 19:00

12. Evt: