Referat af menighedsrådsmøde Torsdag D. 09-06-2022 Kl. 19:00

 Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

1. Godkendelse af dagsorden;
Godkendt.

2. Referent og afbud;
Nina Nielsen.
Afbud; Lotte Næsted, Rikke Knudsen

3. Meddelelser:
● Formand/næstformand; Der er indkøbt affugter til kapellet, som er i brug når der er bemanding på kirken, Der er kirkesyn Tirsdag d. 14/6 kl 12.00, evt interesserede melder tilbage til Nina, Afleveringsforretning af kalkning Torsdag d. 16/6 kl ca 11.00 Elo tager den.
● Kasserer/regnskabsfører; Der er en forventelig merudgift på varme.
● Præster;
● Kirkeværge; Der er kommet styr på strøm og lamper,
● Kontaktperson;
● Aktivitetsudvalg;
● Medarbejderne;

4. Nyt projekt.
Gulvet i koret synker; Der skal rettes henvendelse til provstiet ang midler til projektering. Elo og AnneLise starter op.

5. Stigende energipriser;
hvad gør vi; Da vi forventer en stor merudgift Starter vi med at sætte temp. i kirken til 18 grader. Derudover er der en undersøgelse i gang om hvad jordvarme vil koste.

6. Flygel;
Elo instruerer Ann-Line i påfyldning af vand.

7. Udlevering og registrering af nøgler og brikker;
Sker ved Kuno på kirkekontoret. Man retter selv henvendelse til Kuno, men forventligt er alle i rådet har et sæt til kirken.

8. Dåbskande;
Drøftelse af udseende på ny dåbskande. Klassisk udseende messing kande med hank og hældetud.

9. Lukket punkt.

10. Næste møde;
Tirsdag d. 28-06-2022 kl 19.00

11. EVT.

Referat menighedsrådsmøde tirsdag d. 12-04-2022

Tilstede: Elo Skovhus Christensen, Annelise Hauge Madsen, Nina Lykkegaard Nielsen, Lotte Næsted, Lis-Elna Hvidt, Rikke Knudsen

Gæst: Niels Vestergaard

 

 1. Referent og afbud: Rikke Knudsen, - ingen afbud.
 2. Meddelelser:

● Formand/næstformand: gave til tårnindvielse – doneret til dåbskanden. Fint arrangement til tårnindvielsen. Provsten holdt en fin prædiken, lægges i skabet i våbenhuset. Godkendt aftale for bekæmpelse af muldvarpe på kirkegården fire gange årligt. Fællesmøde med Aarup: møde i juni måned tirsdag eller onsdag.

● Kasserer/regnskabsfører: Kvartalsrapport 01.01.2022-31.03.2022 – der er overskud. Godkendt og underskrevet. Budget 2023 – skal være provstiet i hænde 1. juni 2022.

● Præster: Minikonfirmander begynder 21. april – 5 uger. Pinse for børn i uge 22 en formiddag, - der bestilles bus og kagemand/kone.
● Kirkeværge: Elo kontakter alarmselskab med henblik af flytning af alarmboks, samt ringer til elektriker. Der ansøges fonde til 5 bænke på kirkegården.

● Kontaktperson: Intet at bemærke
● Aktivitetsudvalg: Bededag – ønske om tilskud kr. 200 til kørsel i stedet for blomster godkendt. Heidi pynter efter aftale med Ann-Line kirken, samt er til stede under koncerten.
● Medarbejderne: deltagelse i personalemøde drøftet. Afholdes månedligt i Aarup, dog forslag om 1 gang hvert kvartal i Rørup.

3.    Konfirmation: Generalprøve onsdag før konfirmation, samt hovedrengøring.

4.    Tilbud på udbedringer af punkter fra kirkesyn: Gennemgang af tilbud - godkendt.

5.    Nøgler: opdatering af låsesystem – Annelise kontakter Kuno for ”nøglesedler”.

6.    Kapel: Nøgle til kapel holdes uden for nyt nøglesystem – Kirkeværge sørger for videre udførelse.Affugter med slange indkøbes.

7.    Næste møde: 31. maj kl. 19.00.

8.    EVT: 11.september efterårskur.

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den 22/3-2022 Kl. 19:00

Mødelokalet i graverhuset

 Gelstedvej 34, 5560 Aarup

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referent og afbud. Referent: Lotte Næsted. Afbud: Rikke Steen Knudsen og Nina Lykkegaard Nielsen. Suppleant Thorben Jørgensen deltager.
 3. Meddelelser
 • Formand/næstformand: Forespørgsel fra Aarup Menighedsråd om at afholde et fællesmøde for begge råd efter konfirmationerne drøftet, og vi har besluttet at takke ja. 
 • Kassérer/regnskabsfører: Intet at bemærke
 • Præster: Intet at bemærke
 • Kirkeværge: Træerne er blevet klippet. Elo undersøger priser på bænke til kirkegården. Elo undersøger priser på udskiftning af 6 cylindere til dørene. Kirkebænke renoveret
 • Kontaktperson: Intet at bemærke
 • Aktivitetsudvalg:
 • Medarbejderne: Intet at bemærke 
 1. Indvielse af kirketårn: Finplanlægning af indvielsesdagen
 2. Revurdering af gavebudget: Gavebudget gennemgået og revurderet
 1. Tilbud på udbedringer af punkter fra kirkesyn: Punktet udsættes til næste møde
 1. Næste møde: Tirsdag den 12. april 2022
 2. Evt.:

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag D 17-02-2022. Kl. 19:00

 Mødelokalet i graverhuset Gelstedvej 34 , 5560 Aarup

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Referent og afbud.
Referent; Nina Lykkegaard Nielsen
Afbud; Rikke Steen Knudsen, Lis Elna Hvidt Suppleant; Thorben Jørgensen
Gæster; Niels Vestergaard, AnnLine Krag Kjer

3. Meddelelser:
● Formand/næstformand: Formandsmøde Torsdag D 24-02-2022
● Kassèr/regnskabsfører: Lygtepælene på p-pladsen er repareret og belægningen er fyldt op.
● Præster.
● Kirkeværge; Der bliver sat skilte på alle gravsteder hvor gravstedsejer passer selv. Der er gravsteder der skal nedlægges. Eksempler på GIAS takster indsendes til provstiet.
● Kontaktperson;
● Medarbejderne; Ferie uge 31,32,33 og 41.
● Aktivitetsudvalg; Store Bededags koncert Lotte tovholder. Tårn Indvielse Søndag d. 3 April kl 11.30. Pølsevogn og gospelkor er bestilt.
● Byggeudvalg.

4. Gennemgang af årsregnskab 2021.
Regnskabet ser pænt ud. Rørup menighedsråd har gennemgået og godkendt årsregnskab for 2021 med følgende stempel: ”Rørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53919111, Regnskab 2021, Afleveret d. 17-02-2022 19:40”

5. Kirketårn.
Der er foretaget afleveringsforretning.

6. Lindetræer.
Overslag fra Jørgen Kristensen godkendt. Træerne løftes og tyndes.

7. Hjertestarterskab;
Nina undersøger, og informere rådet.

8. Grandækning på reb;

9. Fjernelse af forhække;
ikke godkendt

10. Vending af gravsten;
Der er nogle af gravstenene der står forkert ift. baghækkene.

11.Næste møde:
Tirsdag d. 22-03-2022 kl 19:00

12. Evt: